Ook als je twijfelt, 24/7 gratis bereikbaar 0800 – 2000

Met wie werken wij samen?

Wij werken intensief samen met lokale hulpverleners, de medische keten en de veiligheidsketen

Je maakt je zorgen over een volwassene of een kind

Mogelijk heb je te maken met een vorm van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling. Of je denkt dat iemand mogelijk betrokken is bij een vorm van mensenhandel. Dan kun je Veilig Thuis Utrecht om advies vragen, met ons overleggen of je kunt een melding doen doen.

Om de veiligheid bij iemand thuis te kunnen herstellen, werken wij intensief samen met de lokale hulpverleners, de medische keten, de veiligheidsketen (zoals de Raad voor de Kinderbescherming, politie en openbaar ministerie) en gecertificeerde instellingen zoals het Leger des Heils, De William Schrikker Stichting of SAVE Jeugdbescherming.

Als je een melding hebt gedaan, dan beoordelen wij de ernst van de situatie en besluiten wij wie de melding het beste op kan pakken. Lees hieronder hoe wij samenwerken en met wie.

Wie pakt de melding op?

Lokaal team gemeente of betrokken hulpverlener

Als de zorgen over een thuissituatie beperkt zijn, dan draagt Veilig Thuis Utrecht de melding over aan de hulpverlener die al betrokken is of aan het lokale team van de gemeente. Dit team biedt hulp bij vragen over geld, wonen, gezondheid, maar ook bij vragen over opgroeien en opvoeden.

Gecertificeerde instelling

Als er zorgen zijn over de veiligheid van minderjarige kinderen en er is sprake van een terugkerende onveilige situatie dan draagt Veilig Thuis Utrecht de melding over aan een gecertificeerde instelling zoals het Leger des Heils, de William Schrikker Stichting of SAVE Jeugdbescherming. Zij mogen specifieke maatregelen uitvoeren.

Veilig Thuis Utrecht doet zelf onderzoek

Als er ernstige zorgen zijn over de veiligheid en het welzijn van kinderen, volwassenen of ouderen, dan kan Veilig Thuis Utrecht besluiten om zelf onderzoek te doen of een korte begeleiding aan te bieden. Hierna pakt het lokale team, een hulpverlener of een andere instelling dit weer van ons over.

Visie op veiligheid: gefaseerde ketenzorg

Veilig Thuis Utrecht werkt samen met partners in zorg en veiligheid volgens de Visie op Veiligheid. Samen met de betrokkenen (bijvoorbeeld het gezin) en hulpverleners bespreken wij hoe het direct veilig moet worden. Het inzetten van de eigen kracht van cliënten of hulpverlening heeft pas echt effect als het veilig is. Daarna kan er worden nagedacht over de eigen problemen en komt er ruimte om hulpverlening te accepteren. De visie is landelijk omarmd door gemeenten, instellingen en de overheid. Het doel is het patroon van structurele onveiligheid in relaties te doorbreken en directe veiligheid, stabiele veiligheid en herstel voor alle betrokkenen te realiseren.

Een veilig thuis: dat doen we samen!

MDA++ provincie Utrecht

In MDA++ werken hulpverleners vanuit zorg, justitie en sociaal domein samen met de cliënt aan het stoppen van geweld en het herstel van de veiligheid. De aanpak richt zich op zowel kindermishandeling, huiselijk geweld als seksueel geweld.

Je kunt alleen als professional een aanmelding doen bij MDA++. Dit kan als:

    • er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling en er een hoog risico is op nieuw geweld
    • in de afgelopen jaren en ook recent zijn er meerdere escalaties geweest met direct gevaar voor veiligheid van de betrokkenen
    • het in de reguliere samenwerking niet mogelijk is gebleken om deze problematiek effectief aan te pakken
    • er sprake is van problematiek op meerdere vlakken, zoals verslaving, armoede en psychiatrie
    • er samenwerking nodig is tussen meerdere professionals vanuit hulpverlening, straf/bestuursrecht en/of sociaal domein om te komen tot een effectieve aanpak

De aanpak is duurzaam, systeemgericht en richt zich op zowel kinderen en volwassenen als op slachtoffers, plegers en andere betrokkenen.

Bekijk onze folder voor meer informatie:

Proeftuinen

De ministeries van Justitie & Veiligheid en VWS hebben in samenwerking met de VNG in 2021 een toekomstscenario kind- en gezinsbescherming gepresenteerd. Dat scenario heeft als doel verbetering en versnelling van de jeugdbeschermingsketen, zodat kwetsbare kinderen en gezinnen sneller passende hulp en bescherming krijgen.

Dit scenario wordt de komende 2-3 jaar geleidelijk en gestructureerd uitgeprobeerd en aangescherpt. De landelijke uitrol hiervan duurt zeker nog 5 tot 10 jaar. Het scenario schetst dan ook een toekomstbeeld en is nog geen uitgewerkt plan. Er zijn nog dilemma’s en er staan nog vragen open. Daar wordt in pilots aan gewerkt. Deze pilots ontwerpen – los van bestaande organisatiegrenzen en -structuren en altijd met het belang van de cliënt voorop – nieuwe samenwerkingsvormen. Veilig Thuis Utrecht neemt deel aan diverse pilots:

Het met elkaar ‘anders gaan werken’ moet leiden tot een krachtig netwerk van professionals met aanvullende expertises rondom het gezin of huishouden. Zij zijn zo kort als mogelijk betrokken, totdat de cliënt weer op eigen benen kan staan. Deze aanpak is hierbij, in het kader van het doorbreken van de cirkel van geweld, van groot preventief belang.

Actieplan Verbetering Feitenonderzoek
Ieder kind heeft het recht om bij zijn ouders op te groeien. Wanneer een kind in zijn ontwikkeling bedreigd wordt, is in de wet geregeld dat de overheid mag ingrijpen. Zo’n ingrijpende maatregel moet zorgvuldig onderbouwd zijn. Het Actieplan Feitenonderzoek is opgesteld om tot meer aandacht te komen voor de belevingswereld van ouders en kinderen, om meningen en feiten beter van elkaar te scheiden en om meer inzicht te geven in dossiervorming. Binnen het Actieplan voert Veilig Thuis Utrecht o.a. de pilot ‘Beter rapporteren’ uit. In die pilot onderzoeken cliënten en medewerkers samen wat nodig is om rapportages zo te schrijven dat ze recht doen aan de ervaringen en vragen van ouders en kinderen én aan de professionele inzichten van medewerkers.

Centrum Seksueel Geweld Utrecht

Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Utrecht biedt hulp aan iedereen die een ongewenste seksuele ervaring heeft meegemaakt en hierdoor klachten ondervindt.

Verschillende hulpverleners werken binnen het CSG Utrecht samen om de medische, forensische en psychologische zorg zo goed mogelijk vorm te geven. De samenwerking tussen casemanagers, artsen, (forensisch) verpleegkundigen en politie binnen het centrum voorkomt dat slachtoffers iedere keer opnieuw hun verhaal moeten doen en op verschillende plekken hulp moeten zoeken. Een adequate eerste opvang door professionals verkleint het risico op medische problemen en psychische klachten zoals een posttraumatische stressstoornis.

Het CSG Utrecht wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Utrecht. Het is gevestigd in het Wilhelmina Kinderziekenhuis en is een samenwerkingsverband van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, de Forensisch Medische Maatschap Utrecht (FMMU), het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), de Politie Utrecht (Zedenpolitie en Forensische Opsporing), Veilig Thuis Utrecht, Slachtofferhulp Nederland, GGD Utrecht en Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers (LANGZS).

Voor meer informatie klik hier.

Folders