Waar ben je naar op zoek?

Veelgestelde vragen

Over de organisatie Veilig Thuis Utrecht:

Wat is Veilig Thuis?

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK). Hieronder valt ook  ouderenmishandeling. Iedereen kan bij Veilig Thuis terecht voor informatie, advies en hulp, om zorgen te bespreken en eventueel een melding te doen. Veilig Thuis biedt ook advies en ondersteuning aan professionals die zich zorgen maken om iemand met wie ze in hun werk te maken hebben. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Veilig Thuis werkt landelijk en bestaat uit 26 regionale organisaties.

Veilig Thuis Utrecht is ondergebracht bij Samen Veilig Midden-Nederland en is werkzaam in de provincie Utrecht. Vanuit het landelijke telefoonnummer 0800 – 2000 komt u terecht bij het juiste regionale Veilig Thuis.

Veilig Thuis Utrecht neemt naast meldingen van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling ook meldingen aan van binnenlandse mensenhandel. Denk bij dit laatste aan seksuele uitbuiting.

Wat zijn de wettelijke taken van Veilig Thuis?

Veilig Thuis heeft als AMHK de volgende wettelijke taken:

 • Het geven van advies en zo nodig het bieden van ondersteuning aan iedereen die in verband met een vermoeden van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling om dit advies vraagt.
 • Het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling.
 • Het naar aanleiding van een melding onderzoeken of daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling.
 • Het beoordelen van de vraag of – en zo ja tot welke stappen de melding aanleiding geeft.
 • Het in kennis stellen van een instantie die passende professionele hulp kan verlenen, van de melding, indien het belang van de betrokkene of de ernst van de situatie daartoe aanleiding geeft.
 • Het in kennis stellen van de politie of de Raad voor de Kinderbescherming van een melding van (een vermoeden van) huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling indien het belang van de betrokkene of de ernst van het feit daar aanleiding toe geeft.
 • Indien het AMHK een verzoek tot onderzoek doet bij de Raad voor de Kinderbescherming, het in kennis stellen van het college van B&W.
 • Het op de hoogte stellen van de melder van de stappen die naar aanleiding van zijn melding zijn ondernomen.
Hoe werkt Veilig Thuis Utrecht?

Veilig Thuis Utrecht is ontstaan uit een fusie van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt Huiselijk Geweld in Utrecht. Zij is het advies- en meldpunt in de provincie Utrecht voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling en het regionale meldpunt binnenlandse mensenhandel. Het doel van Veilig Thuis is om geweld te stoppen. De potentiële doelgroep van Veilig Thuis Utrecht is iedereen in de provincie Utrecht (0-100 jaar).

Veilig Thuis Utrecht is er voor vragen en zorgen rondom (on-)veiligheid:

 • Advies aan betrokkenen, omstanders en professionals.
 • Na triage doorgeleiden van zorgmeldingen van politie, ziekenhuizen etc. naar lokale teams of SAVE-teams. Het kan ook dat de melding bij Veilig Thuis zelf blijft voor bijvoorbeeld onderzoek of toeleiden naar hulp.
 • Onderzoek van meldingen van onveiligheid.
 • Toeleiden naar hulp.
 • Crisisinterventie.
 • Procescoördinatie huisverbod.
 • Crisisdienst buiten kantoortijden (dit is per provincie anders georganiseerd).

Veilig Thuis werkt intensief samen met de lokale hulpverleners, de medische keten, de veiligheidsketen (zoals de Raad voor de Kinderbescherming, politie en openbaar ministerie) en de SAVE-teams. Veilig Thuis is altijd kortdurend betrokken. De gebiedsgerichte SAVE-teams kunnen voor langere tijd betrokken zijn. Als het nodig is worden zij ingeschakeld. Zij richten zich specifiek op gezinnen met kinderen van 0 tot 23 jaar waar vragen of zorgen zijn over de veiligheid of ontwikkeling van de kinderen. Omdat zowel Veilig Thuis als de SAVE teams volgens de SAVE-werkwijze werken kan die samenwerking naadloos verlopen.

Verder geeft Veilig Thuis voorlichting en biedt trainingen aan rondom geweldgerelateerde thema’s, signaleren en preventie.

Wie werken er bij Veilig Thuis Utrecht?

Er werken ongeveer 100 medewerkers bij Veilig Thuis Utrecht. Dit zijn medewerkers Veilig Thuis, gedragswetenschappers, vertrouwensartsen en secretaresses. De mensen die voor Veilig Thuis werken weten veel over allerlei soorten geweld. Er zijn specialisten op het gebied van kindermishandeling, partnergeweld, ouderenmishandeling, kind/oudergeweld, eergerelateerd geweld, seksueel geweld, radicalisering en binnenlandse mensenhandel.

Veilig Thuis Utrecht – heeft dit betrekking op de provincie Utrecht of de gemeente Utrecht?

Dit heeft betrekking op de alle gemeenten in de provincie Utrecht. Dit gaat om 26 gemeenten.

Waarom is niet ook Veilig Thuis Flevoland onderdeel van Samen Veilig Midden-Nederland?

Dit is een beslissing geweest van de gemeentes in de provincie Flevoland. Sinds het ontstaan van de Veilig Thuis organisatie (2015) hebben de 6 Flevolandse gemeentes (Almere · Dronten · Lelystad · Noordoostpolder · Urk · Zeewolde) aan de Blijf Groep gevraagd om de Veilig Thuis (AMHK) taken uit te voeren.

Waar valt Veilig Thuis Flevoland onder?

Dit is een zelfstandige organisatie en valt dan ook niet onder Samen Veilig Midden-Nederland. In Flevoland is Veilig Thuis onderdeel van de Blijf Groep.

Hoe is Veilig Thuis in andere regio’s georganiseerd?

Iedere regio heeft het anders georganiseerd. In sommige gevallen is Veilig Thuis onderdeel van de GGD, in andere gevallen is Veilig Thuis ondergebracht bij een organisatie zoals de Blijf Groep. In een aantal regio’s is Veilig Thuis ondergebracht bij de Gecertificeerde Instelling.

Wat is het verschil tussen SAVE en Veilig Thuis?

Veilig Thuis Utrecht

Veilig Thuis komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid, als er sprake is van geweld of vermoedens van geweld. Veilig Thuis is er voor iedereen. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Iedereen kan bellen met Veilig Thuis: mensen die zichzelf onveilig voelen, maar ook mensen die zich zorgen maken over een ander. Als je bijvoorbeeld iemand uit de buurt bent of leerkracht of huisarts. Men kan bij Veilig Thuis terecht voor informatie en advies, ook bij twijfel.

Veilig Thuis geeft advies over wat de beller zelf kan doen als er sprake is van een onveilige situatie. Men kan ook een melding doen van een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld.
Soms is snel duidelijk welke problemen er spelen. Dan kan Veilig Thuis helpen om hulp te organiseren door het lokale team, het SAVE-team of door Veilig Thuis zelf. In andere gevallen is eerst onderzoek nodig omdat niet duidelijk is wat er aan de hand is. Als er sprake is van een crisissituatie, komt Veilig Thuis direct in actie.

Men kan 24 uur per dag, 7 dagen per week bij Veilig Thuis terecht.
Veilig Thuis is altijd kortdurend betrokken. De gebiedsgerichte SAVE-teams kunnen voor langere tijd betrokken zijn.

Veilig Thuis op een rij:

 • Veilig Thuis is er voor jeugdigen en volwassenen 0-100 jaar
 • Veilig Thuis is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar
 • Veilig Thuis:
  • Geeft advies, consult en leidt toe naar passende hulp
  • Doet onderzoek naar zorgen omtrent onveiligheid
  • Verzorgt crisisinterventie
  • Voert aanpak huiselijk geweld uit
  • Voert de procesregie bij een tijdelijk huisverbod
  • Verzorgt motiveringstrajecten voor volwassenen (SAVE-begeleiding)

Veilig Thuis werkt intensief samen met de lokale hulpverleners, de medische keten, de veiligheidsketen, zoals de Raad voor de Kinderbescherming, politie en openbaar ministerie, en de SAVE-teams. Veilig Thuis is altijd kortdurend betrokken. De gebiedsgerichte SAVE-teams kunnen voor langere tijd betrokken zijn.

Gebiedsgerichte SAVE-teams

De gebiedsgerichte SAVE-teams richten zich specifiek op gezinnen met kinderen van 0 tot 23 jaar, waar vragen of zorgen zijn over de veiligheid of ontwikkeling van de kinderen.

Lokale teams pakken alle vragen rondom gezinnen zo breed mogelijk op. Maar voor een kleine groep gezinnen is die hulp niet genoeg. Zij hebben te maken met ernstige problemen: kindermishandeling, verslaving, psychiatrische problemen, ernstig schoolverzuim of crimineel gedrag. Sommige kinderen en ouders lukt het niet daar verbetering in aan te brengen. Om te zorgen dat deze kinderen veilig kunnen opgroeien en zich goed kunnen ontwikkelen, is er meer nodig. Hier komt de expertise van de medewerker uit het SAVE-team van pas.

De medewerker SAVE wordt door de lokale hulpverlener of Veilig Thuis ingeschakeld als de veiligheid van een kind in het geding is of als een criminele carrière dreigt. Soms is alleen een advies aan het lokale team voldoende, maar de medewerker SAVE kan ook enkele maanden aanschuiven en samenwerken met de ouders, het kind, het netwerk rondom het gezin én met de lokale hulpverleners die al bij het gezin betrokken zijn.
De medewerker SAVE maakt samen met de betrokkenen een grondige analyse van wat er goed gaat en wat er nodig is om de situatie veilig te maken.
Leidt dit alles onvoldoende tot verbetering? Dan kan de medewerker van het SAVE-team met het lokale team een Jeugdbeschermingstafel organiseren. Samen met het gezin en een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming wordt dan gekeken wat er nodig is om een onderzoek door de Raad te voorkomen.
Mocht een onderzoek toch nodig zijn, dan voert de Raad een onafhankelijk onderzoek uit of een kinderbeschermingsmaatregel nodig is om tot verandering te komen en zorgen te verminderen.
De kinderrechter oordeelt en doet uitspraak.
Is een maatregel nodig dan voert de medewerker van het SAVE-team deze uit en kan ook weer vragen deze op te heffen.

De medewerker SAVE blijft betrokken totdat een kind weer veilig is en het gezin zelf verder kan, eventueel samen met de lokale hulpverleners.

SAVE op een rij:

 • SAVE is er voor jeugdigen van 0-23 jaar
 • SAVE is bereikbaar tijdens kantooruren.
  In geval van crisis buiten kantooruren kan veilig Thuis Utrecht ingeschakeld worden. Zij zorgen ook voor de verdere afstemming met de betrokken SAVE-medewerker.
 • SAVE:
  • Geeft advies en consult bij zorgen rondom de veiligheid van jeugdige
  • Voert in afstemming met Veilig thuis Utrecht onderzoek naar zorgen omtrent de veiligheid van jeugdigen uit
  • Biedt hulp en begeleiding, zowel in het vrijwillig kader als bij een gedwongen maatregel (jeugdbescherming en/of jeugdreclassering)
  • Zorgt voor crisishulp (buiten kantoortijden geïnitieerd door Veilig Thuis Utrecht.

SAVE-partners
De William Schrikker Stichting en het Leger des Heils Jeugdbescherming & Jeugdreclassering werken ook op basis van de SAVE-werkwijze en werken net zoals de SAVE-teams van Samen Veilig Midden-Nederland intensief samen met de lokale teams. Deze SAVE-partners voeren in samenwerking met elkaar alle onderdelen uit van de brede jeugdbescherming:  in het vrijwillig kader begeleiding om een maatregel te voorkomen en in het gedwongen kader jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. Zij hebben zich daarbij gespecialiseerd op bijzondere doelgroepen. Samen Veilig Midden-Nederland zorgt dat zij ingeschakeld worden indien hun expertise nodig is. Een melder hoeft zich dus niet af te vragen of hun specialisme nodig is.

De Raad voor de Kinderbescherming is ook een SAVE-partner. De Raad adviseert de partners over nut en noodzaak van een raadsonderzoek. Als het nodig is, kan Samen Veilig direct aansluitend op een melding ook de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen.

Over bellen met Veilig Thuis:

Wat gebeurt er als ik bel met Veilig Thuis?

Als u contact opneemt met Veilig Thuis, neemt een medewerker de tijd om goed naar uw verhaal te luisteren. Vaak heeft u zelf al van alles geprobeerd. De medewerker helpt om uw verhaal op een rij te zetten. Hij (of zij) beantwoordt uw vragen, geeft advies en kijkt samen met u of er hulp nodig is.

Als duidelijk is wat er aan de hand is, bespreekt de medewerker met u wat u zelf nog kunt doen. Zijn er mensen in uw omgeving die kunnen helpen? Of is er ook professionele hulp nodig? Als dat duidelijk is helpt Veilig Thuis om deze hulp te organiseren, zoveel mogelijk in de buurt van en met de mensen om wie het gaat.

Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms is verder onderzoek nodig om te bepalen of de veiligheid van betrokkenen inderdaad in het geding is. Veilig Thuis onderzoekt de zorgen dan om vast te stellen wat er aan de hand is en om goed te bepalen wat er nodig is om de zorgen weg te nemen.

Informeert Veilig Thuis het gezin over mijn zorgen?

Veilig Thuis Utrecht biedt, waar mogelijk, zoveel mogelijk openheid van zaken aan het gezin over wie u de zorgen gemeld heeft. Wij vertellen daarbij ook welke zorgen bij ons gemeld zijn.

Om die reden vragen wij u om uw zorgen met de ouders te bespreken en het gezin te informeren dat u een melding gaat doen.

Kan ik ook bellen met zorgen over iemand uit een andere provincie?

Ja, dat kan.  Als u belt met 0800 – 2000, wordt u gevraagd om uw plaatsnaam in te spreken.
U wordt dan verbonden met Veilig Thuis in uw regio.
Veilig Thuis heeft een landelijke dekking en een centraal, landelijk telefoonnummer. Veilig Thuis is echter regionaal georganiseerd. Elke regio heeft een eigen Veilig Thuis zodat medewerkers kennis hebben van de regionale zorgkaart en hulp dichtbij de burger georganiseerd kan worden. Via het landelijke telefoonnummer bereikt u altijd de Veilig Thuis organisatie die in uw regio werkzaam is. Voor de provincie Utrecht is dat Veilig Thuis Utrecht, organisatorisch ondergebracht bij Samen Veilig Midden-Nederland.

Kan ik ook anoniem blijven?

Als u als burger belt met zorgen over iemand die u kent en u wilt uw eigen naam liever niet bekend maken, dan kunt u dit aangeven in het gesprek met de medewerker van Veilig Thuis Utrecht. Deze bespreekt dan met u waarom u liever anoniem wilt blijven en wat dat betekent voor de rol die Veilig Thuis kan gaan spelen. Belt u voor advies, dan is anoniem blijven geen probleem. Plaatst u een melding dan maakt u samen met de medewerker de afweging wat de mogelijkheden zijn om de zorgen toch verder op te kunnen pakken als u anoniem wilt blijven.

Heeft u een hulpverleningsrelatie met één van de betrokkenen waarover u een melding wilt plaatsen? Dan kunt u niet anoniem blijven. Wilt u als professional toch anoniem blijven (bijvoorbeeld om veiligheidsredenen)? Dan kijkt Veilig Thuis met u hoe uw veiligheid gewaarborgd kan blijven en of er bijvoorbeeld een andere professional is (bijvoorbeeld de politie) die de melding kan doen.

Over melden bij Veilig Thuis:

Wat gebeurt er met mijn melding?

Doet u een melding van vermoedens van mishandeling in de huiselijke sfeer, dan start Veilig Thuis een onderzoek op naar de vermoedelijke mishandelingssituatie. Veilig Thuis verzamelt gegevens over het gezin die duidelijk moeten maken of er sprake is van mishandeling en de problemen die spelen. Als de vermoedens van mishandeling door het onderzoek bevestigd worden, dan stelt Veilig Thuis alles in het werk om passende hulpverlening voor de betrokkenen op gang te brengen. Als dit bij kindermishandeling bijvoorbeeld niet lukt, dan schakelen ze de Raad voor de Kinderbescherming in om zo, met een rechterlijk bevel, de betrokkenen te dwingen om hulp te accepteren.

Lees meer over het onderzoek >>

Hoor ik nog iets terug als ik een melding gedaan heb?

Als u een melding gedaan heeft, dan hoort u altijd iets terug over de gemelde situatie.
Veilig Thuis vertelt u dan iets meer over de wijze van afhandeling.

Kan ik ook schriftelijk een melding doen?

Professionals kunnen zorgen over een inwoner van de provincie Utrecht ook schriftelijk melden.
Lees meer over schriftelijk melden >>

Kan ik als professional anoniem melden?

Als u een hulpverleningsrelatie heeft met één van de betrokkenen waarover u een melding wilt plaatsen, kunt u niet anoniem blijven.

Wilt u als professional toch anoniem blijven (bijvoorbeeld om veiligheidsredenen)? Dan kijkt Veilig Thuis met u hoe uw veiligheid gewaarborgd kan blijven en of er bijvoorbeeld een andere professional is (bijvoorbeeld de politie) die de melding kan doen.

Wie meldt waar?

De lokale teams van de gemeenten hebben de eerste verantwoordelijkheid om te signaleren dat het niet goed gaat met jeugdigen en om te proberen dit bespreekbaar te maken en te helpen verbeteren. Als het lokale team behoefte heeft aan consult met (meer) expertise of bevoegdheden op het gebied van veiligheid kunnen zij daarvoor bij de SAVE-teams terecht. Maakt het lokale team zich zorgen om volwassenen dan kunnen zij bij Veilig Thuis terecht.

Professionals zoals artsen, docenten en leerkrachten melden in eerste instantie hun zorgen over jeugdigen of volwassenen bij de lokale teams. Zijn professionals niet bekend met het lokale team, omdat zij bijvoorbeeld niet lokaal werken of indien professionals liever anoniem melden [MdG1] dan kan Veilig Thuis ingeschakeld worden. Indien er sprake is van een ernstige onveilige situatie, dan kunnen alle professionals ook direct contact opnemen met Veilig Thuis.

Als burgers zich zorgen maken over de ontwikkeling en veiligheid van een kind kunnen zij zich wenden tot het lokale team of Veilig Thuis. Ook hier geldt weer de keuze tussen bekend zijn met het lokale team en/of liever anoniem melden.

In de bijlage treft u bovenstaande overzichtelijk uitgewerkt in een tabel (die u desgewenst kunt printen):

Wat betekent één melding volstaat?

Een melding kan bij een SAVE-team binnenkomen, maar ook bij Veilig Thuis. In beide gevallen wordt door middel van een uniform triageproces de juiste expertise ingezet.

Alle SAVE-partners kunnen direct aansluitend op de melding worden ingezet. De betreffende medewerker zorgt ervoor dat de consultvraag of melding op de meest passende plek wordt ‘opgepakt’. Meldingen bij Samen Veilig Midden-Nederland van professionals die zelf niet in het lokale team werken, kunnen worden overgedragen naar het lokale team als er geen reden is voor onderzoek of handelen door Samen Veilig Midden-Nederland.  Indien er wel onderzoek gewenst is, dan wordt dat bij voorkeur door SAVE-teams gedaan. Veilig Thuis wordt alleen ingezet wanneer de specifieke expertise en/of bevoegdheden van Veilig Thuis noodzakelijk zijn. Bij Veilig Thuis werken vertrouwensartsen en specialisten op het gebied van kindermishandeling, partnergeweld, ouderenmishandeling, kind-oudergeweld, eergerelateerd geweld, seksueel geweld, radicalisering en binnenlandse mensenhandel. Ook hebben zij speciale bevoegdheden om systemen te raadplegen voor het doen van onderzoek.

Als een melding bij Veilig Thuis binnenkomt en er wordt (in triage) besloten dat cliënten het beste kunnen worden begeleid door een medewerker uit een SAVE-team, dan hoeft de melder zijn melding niet alsnog daar te doen. Dat geldt andersom ook, de medewerker SAVE kan de melding doorzetten naar Veilig Thuis of een medewerker van Veilig Thuis betrekken bij de casus. Werkers gaan door waar de ander gebleven was. De melder hoeft ook niet naar een ander nummer te bellen, maar wordt gebeld.

‘Eén melding volstaat’ duidt ook op de samenwerking met de William Schrikker Stichting en het Leger des Heils: het zijn allemaal professionals die zowel in het vrijwillig als in het gedwongen kader kunnen werken. Consult, crisisinterventie, onderzoek, SAVE-begeleiding in het vrijwillig kader én de uitvoering van rechterlijke maatregelen kunnen door één en dezelfde medewerker uitgevoerd worden.

Definities:

Wat is kindermishandeling?

De definitie van kindermishandeling luidt als volgt: iedere vorm van een voor het kind bedreigende en gewelddadige interactie waardoor ernstige schade wordt toegebracht c.q. dreigt te worden toegebracht in de vorm van fysiek of psychisch letsel.

Kindermishandeling kan fysiek of psychisch geweld zijn, maar ook verwaarlozing. Bijvoorbeeld ouders die schreeuwen tegen hun kind of vaak negatieve dingen zeggen. Vaak doen ouders dit omdat ze niet goed weten hoe ze met hun kinderen om moeten gaan. Dit noemen we opvoedonmacht. Maar soms zijn kinderen op een andere manier slachtoffer. Bijvoorbeeld als ze slachtoffer zijn van seksueel misbruik, of getuige zijn van huiselijk geweld.

Kindermishandeling komt in Nederland meer dan 119.000 keer per jaar voor. Dat betekent dat gemiddeld in iedere schoolklas van 30 leerlingen 1 kind zit dat wordt mishandeld.

Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld is geweld gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer, waarbij het slachtoffer niet minderjarig is. Het gaat dan om partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden of huisvrienden. Er is bij huiselijk geweld meestal sprake van een machtsverschil: het slachtoffer is afhankelijk van de pleger. Het geweld kan zowel lichamelijk zijn als seksueel of psychisch.

In Nederland zijn jaarlijks een miljoen mensen slachtoffer van huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en 230.000 personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld.

Wat is ouderenmishandeling?

De definitie van ouderenmishandeling is: handelen of nalaten daarvan van iemand die een terugkerende persoonlijke of professionele relatie heeft met een oudere (vanaf 65 jaar) waardoor de oudere lichamelijke, psychische en/of materiële schade lijdt dan wel zal lijden. De oudere is daarbij geheel of gedeeltelijk afhankelijk van de andere persoon. Dit kan gaan om fysieke of psychische mishandeling, verwaarlozing,  financieel of seksueel misbruik.

Jaarlijks worden naar schatting landelijk 200.000 ouderen van boven de 65 jaar mishandeld door partners, familie, huisvrienden of zorgverleners. Vaak begint het klein; stevig beetpakken als iemand niet luistert. Of eigen boodschappen doen van de ander zijn huishoudgeld. Maar regelmatig gaat het van kwaad tot erger. Een glijdende schaal, waarbij zowel de pleger als het slachtoffer zo hun eigen redenen hebben om de mishandeling niet te willen zien.

Wat is binnenlandse mensenhandel?

Mensenhandel is het gedwongen werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon. Doel is altijd om die persoon uit te buiten. Het gaat om ernstige stafbare feiten met ingrijpende gevolgen voor slachtoffers en hun omgeving. Bij minderjarigen – iedereen die jonger is dan 18 jaar – is dwang niet nodig om van mensenhandel te spreken.

Bij uitbuiting kan het gaan om:

 • Seksuele uitbuiting: onvrijwillig in de seksindustrie werken
 • Niet-seksuele uitbuiting, bijvoorbeeld:
  • arbeidsuitbuiting: werken onder slechte arbeidsomstandigheden
  • criminele uitbuiting: onder dwang bedelen of misdrijven begaan
 • Orgaanhandel: onder dwang organen afstaan

Bij binnenlandse mensenhandel gaat het om slachtoffers met de Nederlandse nationaliteit.

Sluit site