Waar ben je naar op zoek?

SAVE en de verbeterde meldcode

De verbeterde meldcode heeft ook gevolgen voor medewerkers SAVE van Samen Veilig Midden-Nederland. Welke dat zijn leest u hieronder in het interview met Loes van Kan, medewerker SAVE regio Utrecht Zuid Oost.

Geldt de verbeterde meldcode ook voor medewerkers van de SAVE-teams?
Loes: “Jazeker. Vanaf 1 januari 2019 is het ook voor ons, bij acuut of structureel onveilige situaties, een vereiste om een melding te doen bij Veilig Thuis. Dit geldt voor de preventieve jeugdbescherming, zoals een SAVE-onderzoek of een SAVE-begeleiding. Wij gebruiken hierbij het afwegingskader voor sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals. Hoe dat zit met de uitvoering van jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen is nog onbekend. Op landelijk niveau is men bezig met een nadere uitwerking van de verbeterde meldcode voor medewerkers van een Gecertificeerde Instelling die jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen uitvoeren. Zolang hier nog geen duidelijkheid over is, hoeven wij bij de uitvoering van deze maatregelen niet de afweging te maken of wij moeten melden bij Veilig Thuis.”

De lokale teams werken ook met hetzelfde afwegingskader. Hoe gaat dat straks dan in de samenwerking?
“De medewerkers SAVE vallen onder het afwegingskader voor sociaal-werkers en jeugd- en gezinsprofessionals. Dit is inderdaad hetzelfde afwegingskader als voor de medewerkers van de lokale teams. Als een lokaal team SAVE betrekt voor de uitvoering van de preventieve jeugdbescherming dan gaat de medewerker SAVE na of een melding bij Veilig Thuis is gedaan. Als dit zo is en er zijn geen nieuwe signalen van onveiligheid dan doet de medewerker SAVE geen melding. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat verschillende partijen over precies hetzelfde gaan melden. Dat zou onnodig werk zijn.”

Wanneer en hoe ga je dan wel melden als je vermoedens hebt van onveiligheid?
“Als er nieuwe signalen ontstaan of een nieuwe situatie van onveiligheid zich voordoet, dan overlegt de medewerker SAVE met het lokale team of andere hulpverleners of melden noodzakelijk is en wie dit gaat doen. Dit kan degene zijn die de regie heeft of degene die de meeste informatie heeft over het vermoeden van onveiligheid. Wie de melding ook doet, het is belangrijk om bij Veilig Thuis te laten vastleggen welke hulpverleners betrokken zijn. Ieder professional legt in het eigen dossier de stappen van de meldcode vast en het gezamenlijke besluit dat de andere hulpverlener meldt. Zo voorkom je dubbel werk. Als de hulp niet tot stand komt of wordt afgebroken, dan bespreek je weer met elkaar wie gaat melden. Het kan ook zijn dat er al afspraken zijn gemaakt met Veilig Thuis over het inzetten van de hulp en wat als deze niet of onvoldoende tot stand komt. Dit moet je ook altijd even checken. Daarna leg je weer in het dossier de afweging en het besluit vast.”

En hoe gaat die melding dan praktisch gezien?
“Als een lokaal team SAVE betrekt én gaat melden bij Veilig Thuis, kunnen ze gebruik maken van hetzelfde meldingsformulier SAVE. Dit formulier moet dan enkel nog worden aangevuld met informatie. Hiervoor is het ‘meldingsformulier Veilig Thuis bij het betrekken van het gebiedsgerichte SAVE-team’ beschikbaar.

Een melding bij Veilig Thuis moet altijd worden besproken met degene over wie de melding wordt gedaan. Zijn hier ook afspraken over gemaakt?
“Hiervoor geldt eigenlijk hetzelfde als bij de vraag wie gaat melden. Indien meerdere hulpverleners betrokken zijn en, op basis van de stappen van de meldcode en het afwegingskader, tot het besluit komen te gaan melden bij Veilig Thuis, dan moeten zij afspraken gaan maken wie gaat melden. Maak dan ook gelijk afspraken over wie de betrokkenen informeert over de melding bij Veilig Thuis. Dit is een hele belangrijke stap en mag nooit worden overgeslagen.”

Loes is blij dat Veilig Thuis vaker en intensiever wordt betrokken. Ook zij maakt situaties mee in gezinnen waarbij terugkerende onveiligheid speelt: “We verliezen dit uit het oog wanneer gezinnen verhuizen, relaties verbroken worden of hulpverlening volledig afgesloten wordt. Zeker met de vernieuwde AVG, is informatie minder goed beschikbaar. Dat is goed, maar niet wanneer het om signalen van geweld gaat. In die situaties is het denkbaar dat je een veiligheidsinschatting maakt zonder de voorgeschiedenis goed te kennen. We weten dat het verleden een voorspellende factor voor de toekomst is en dat als er eerder sprake is geweest van huiselijk geweld de kans op herhaling groot is. Het is belangrijk dat we dit veel beter in beeld krijgen en hier rekening mee kunnen houden om veiligheid voor kinderen in de toekomst te vergroten.”

Sluit site