Waar ben je naar op zoek?
Ik ben professional

Meldcode Huiselijk geweld & kindermishandeling

Voor wie in zijn of haar beroep of vrijwilligerswerk te maken krijgt met (vermoedens van) kindermishandeling en andere vormen van huiselijk geweld, kan het lastig zijn om hulp te bieden. De meldcode voor huiselijk geweld & kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld.

Professionals zijn wettelijk verplicht de Meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

Met de Meldcode komen slachtoffers eerder in beeld en kan er eerder hulp ingezet worden. Op basis van meldingen is het mogelijk om slachtoffers beter te monitoren over langere tijd.

Daarvoor is het nodig dat beroepskrachten goed uit de voeten kunnen met de Meldcode en wanneer dat nodig is situaties van vermoedens van onveiligheid melden bij Veilig Thuis. Veilig Thuis heeft een ‘radarfunctie, juist omdat de problematiek vaak jarenlang speelt. Veilig Thuis kan signalen van verschillende melders combineren en veiligheid over een langere periode intensief volgen. Daarom is het belangrijk om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling altijd te melden bij Veilig Thuis.

Meldcode & de eigen beroepspraktijk

De wet Meldcode geeft aan dat organisaties en professionals in zes sectoren een Meldcode moeten hebben:

 1. Gezondheidszorg/GGZ
 2. Onderwijs
 3. Kinderopvang
 4. Maatschappelijke ondersteuning
 5. Jeugdzorg
 6. Rechtsorde

Iedere hulporganisatie en zelfstandige professional ontwikkelt een eigen Meldcode.
Daarin moeten in ieder geval de volgende 5 stappen staan:

 • Stap 1: In kaart brengen van signalen.
 • Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Of een deskundige op het gebied van letselduiding.
 • Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
 • Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
 • Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden

De Meldcode bevat een afwegingskader toegespitst op de eigen beroepspraktijk, waarmee beroepskrachten kunnen afwegen of het noodzakelijk is een melding te doen bij Veilig Thuis. Dit betekent dat beroepskrachten in stap 4 en 5 van de Meldcode onder andere afwegen of er sprake is van acute of structurele onveiligheid.

Sluit site