Waar ben je naar op zoek?
Ik ben professional

Meldcode Huiselijk geweld & kindermishandeling

Voor wie in zijn of haar beroep of vrijwilligerswerk te maken krijgt met (vermoedens van) kindermishandeling en andere vormen van huiselijk geweld, kan het lastig zijn om hulp te bieden. De meldcode voor huiselijk geweld & kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld.

Professionals zijn wettelijk verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.
De wet Meldcode geeft aan dat organisaties en professionals in zes sectoren een Meldcode moeten hebben:

 1. Gezondheidszorg/GGZ
 2. Onderwijs
 3. Kinderopvang
 4. Maatschappelijke ondersteuning
 5. Jeugdzorg
 6. Rechtsorde

Iedere hulporganisatie en zelfstandige professional ontwikkelt een eigen Meldcode.
Daarin moeten in ieder geval de volgende 5 stappen staan:

 • Stap 1: In kaart brengen van signalen.
 • Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Of een deskundige op het gebied van letselduiding.
 • Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
 • Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
 • Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden

Aanpassingen Meldcode per 1 januari 2019

Vanaf 2019 gaat een aanscherping van de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling plaatsvinden. De verbeterde Meldcode bevat een afwegingskader toegespitst op de eigen beroepspraktijk, waarmee beroepskrachten kunnen afwegen of het noodzakelijk is een melding te doen bij Veilig Thuis. Dit betekent dat beroepskrachten in stap 4 en 5 van de Meldcode onder andere afwegen of er sprake is van acute of structurele onveiligheid.

De stappen van de verbeterde Meldcode:

Doel verbeterde Meldcode

Het doel van de verbeterde Meldcode is:

 • slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben
 • slachtoffers sneller te kunnen helpen
 • de veiligheid van slachtoffers beter te kunnen monitoren over langere tijd.

Daarvoor is het nodig dat beroepskrachten goed uit de voeten kunnen met de meldcode en wanneer dat nodig is situaties van vermoedens van onveiligheid melden bij Veilig Thuis.
Juist omdat de problematiek vaak jarenlang speelt, ontwikkelt Veilig Thuis daarvoor een ‘radarfunctie’. Dat betekent dat Veilig Thuis signalen van verschillende melders kan combineren en veiligheid over een langere periode en intensiever volgt. Daarom is het van belang dat vermoedens van ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling altijd worden gemeld bij Veilig Thuis.

Werken met de verbeterde Meldcode is vanaf 1 januari 2019 verplicht voor professionals uit bovenstaande beroepsgroepen. Tot 1 januari kunnen beroepskrachten ervaring opdoen met het werken met hun afwegingskader in de Meldcode en kunnen organisaties zich voorbereiden op de nieuwe werkwijze.

Het Expertisecentrum biedt een workshop en training over de Meldcode waarin ook de aanscherping en  afwegingskaders aan bod komen:

Sluit site