Waar ben je naar op zoek?
Ik ben professional

Informatie uitwisselen

Informatie-uitwisseling is een belangrijk onderdeel van het werk van Veilig Thuis. Zonder informatie kan Veilig Thuis de veiligheid niet inschatten en zo nodig herstellen. Veilig Thuis is als organisatie wettelijk bevoegd om informatie op te vragen. Dat geldt in bepaalde gevallen ook als betrokkenen daar geen toestemming voor geven.

Indien Veilig Thuis Utrecht een melding zelf onderzoekt, vraagt de medewerker Veilig Thuis relevante informatie op bij professionals zoals huisartsen, leraren of de wijkagent die contact hebben met betrokkenen.
Wat als u als professional geen toestemming krijgt van betrokkenen om informatie te delen?

Toestemming van betrokkenen nodig?
Voor iedere professional die van Veilig Thuis Utrecht een verzoek om informatie krijgt, is het streven om deze informatie te verstrekken met toestemming van betrokkenen. De Wmo 2015 artikel 5.2.6 biedt echter ook ruimte om zonder toestemming informatie aan Veilig Thuis te verstrekken: dit mag als het ‘noodzakelijk is om een situatie van huiselijk geweld of kindermishandeling te beëindigen of een redelijk vermoeden daarvan te onderzoeken’.
De wet gaat er vanuit dat, als Veilig Thuis een onderzoek heeft ingesteld, er per definitie sprake is van een noodzaak om een redelijk vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld te laten onderzoeken.

Wat kunt u van Veilig Thuis verwachten?
In het algemeen zal Veilig Thuis u telefonisch benaderen voor informatie.
De medewerker van Veilig Thuis geeft aan dat er zorgen gemeld zijn bij Veilig Thuis en dat hij of zij graag relevante informatie over de betrokkenen ontvangt. De medewerker licht het verzoek zodanig toe, dat u kunt bepalen welke gegevens relevant zijn voor Veilig Thuis en welke niet. U hoort ook of betrokkenen op de hoogte zijn dat u wordt benaderd en hoe hun reactie daarop was.

U kunt de informatie schriftelijk of telefonisch aanleveren; belangrijk is dat u verifieert of de tekst is zoals u het bedoeld heeft en of deze feitelijk en objectief is.
Veilig Thuis deelt uw informatie immers met betrokkenen.

Wat verwacht Veilig Thuis van u?
Van u wordt verlangd dat, als Veilig Thuis om informatie vraagt, u de relevante informatie ook verstrekt.
U weegt zelf af welke gegevens relevant kunnen zijn voor het onderzoek naar vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. Zo is de relevantie niet beperkt tot informatie over bijvoorbeeld alleen de kinderen; ook informatie over ouders of verzorgers kan relevant zijn.

U kunt ook informatie geven die bij u niet ter inzage is voor betrokkenen, bijvoorbeeld omdat u zelf of betrokkenen dan in gevaar komen. Veilig Thuis maakt een eigen afweging of, en zo ja wanneer, zij informatie deelt met betrokkenen. Soms is het bijvoorbeeld noodzakelijk die informatie later alsnog met betrokkenen te delen, mits de veiligheid dan voldoende geborgd is.

Wat vertelt u de betrokkenen?
Veilig Thuis vraagt u de betrokkenen vooraf te laten weten welke informatie u van plan bent te verstrekken, aan wie en waarom. U kunt proberen hiervoor toestemming te krijgen. Als u die niet krijgt, legt u uit waarom u toch informatie verstrekt aan Veilig Thuis. U kunt dit in alle transparantie doen. Lukt het niet om vooraf betrokkenen over de informatieverstrekking te informeren, bijvoorbeeld als er haast is geboden, doet u dit dan zo snel mogelijk achteraf. Als de veiligheid van u of betrokkenen in het geding is, is uitzondering mogelijk.

Tot slot
Mocht u twijfelen aan welke informatie u precies wilt verstrekken, bespreekt u dit dan met de medewerker van Veilig Thuis. Hij of zij kan met u een oplossing zoeken of u bijvoorbeeld laten adviseren door een van de vertrouwensartsen. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de juridische afdeling van uw beroepsvereniging.

Sluit site