Waar ben je naar op zoek?

Privacy & verwerken van persoonsgegevens

Veilig Thuis Utrecht bewaart gegevens van u en betrokkenen in een dossier. Het dossier bevat privacygevoelige informatie. Dat betekent dat wij verplicht zijn zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Hier leest u daar alles over.

Veilig Thuis staat voor een veilig thuis voor iedereen. Wij hebben de maatschappelijke opdracht om burgers te beschermen door een melding van huiselijk geweld en/of kindermishandeling te onderzoeken. Deze maatschappelijke opdracht is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om deze opdracht goed te kunnen vervullen zijn wij bevoegd om de persoonsgegevens van onze cliënten te verwerken (artikel 5.1.6 lid 1 Wmo).

Wij gebruiken deze gegevens om een goed beeld van uw situatie te krijgen zodat wij u en/of uw gezin goed kunnen begeleiden en dat ook kunnen verantwoorden.

Het dossier

Veilig Thuis Utrecht bewaart de persoonsgegevens van u en betrokkenen in een dossier. In het dossier staan persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum en Burgerservicenummer (BSN).

Ook staat in het dossier informatie die Veilig Thuis Utrecht heeft ontvangen of heeft verzameld.  Informatie die u zelf heeft gegeven, maar ook informatie die de huisarts of bijvoorbeeld de school gegeven kunnen hebben.

Veilig Thuis & verwerken van persoonsgegevens

Het dossier bevat dus persoonsgegevens en daarmee privacygevoelige informatie.
Veilig Thuis Utrecht acht het van groot belang dat er zorgvuldig met de persoonsgegevens van cliënten en anderen wordt omgegaan.
Hoe wij dat doen leggen wij hieronder in het kort uit bij de ‘Veelgestelde vragen’.

Meer informatie over hoe wij uw gegevens verwerken en beschermen, leest u in het privacystatement. U kunt het privacystatement hieronder downloaden. Inzage dossier inzien

Veelgestelde vragen:

Wie heeft toegang tot mijn gegevens?

Iedereen die toegang heeft tot uw dossier heeft een geheimhoudingsplicht. Ook moeten zij in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dit betekent dat zij niet zomaar met anderen over uw dossier mogen praten en vertrouwelijk omgaan met de informatie uit uw dossier.

De volgende mensen hebben toegang tot uw dossier:

Uitvoering dienstverlening:

 • Medewerkers van Veilig Thuis Utrecht die betrokken zijn bij uw begeleiding hebben toegang tot uw dossier.
 • Ook secretaressen hebben toegang zodat zij bijvoorbeeld post naar u kunnen sturen in opdracht van de medewerker.
 • Leidinggevenden kunnen ook bij uw dossier. Dit is nodig zodat zij kwaliteitscontroles kunnen doen of kunnen bemiddelen bij klachten.
  Soms hebben zij toegang tot dossiers om onderzoek te kunnen doen in het geval van een incident of calamiteit.

Onderzoek & controle:
Daarnaast kunnen ook andere organisaties toegang krijgen tot uw dossier. Het gaat dan om:

 • Hogescholen en universiteiten voor onderzoek naar het werk van Veilig Thuis. Het kan zijn dat uw dossier geselecteerd wordt voor een dergelijk onderzoek.
 • De accountant en een kwaliteitsauditor. Zij voeren financiële en kwaliteitscontroles uit. Daarvoor kunnen zij steekproefsgewijs toegang tot dossiers krijgen.
 • In het geval dat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een onderzoek verricht binnen Veilig Thuis zijn wij verplicht hieraan medewerking te verlenen inclusief het verlenen van toegang tot dossiers.

 

Met wie kan Veilig Thuis Utrecht mijn gegevens uitwisselen?

Veilig Thuis mag uw (bijzondere) persoonlijke gegevens niet zomaar aan anderen doorgeven. Wij doen dit alleen als u daar toestemming voor geeft en als daardoor de privacy van een ander niet wordt geschaad.
Wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven, dan vertellen wij u dit van te voren.

In de volgende situaties mogen wij echter ook gegevens opvragen zonder uw toestemming en zonder u van tevoren te informeren:

 • Veilig Thuis mag in een onderzoek naar aanleiding van een melding zonder uw toestemming gegevens verstrekken of opvragen bij hulpverleners of instanties.Denk hierbij aan scholen, huisartsen of de thuiszorg.
  Veilig Thuis vraagt dan informatie op bij bijvoorbeeld scholen, huisartsen of de thuiszorg.
 • Als het voor de begeleiding of het onderzoek nodig is, verstrekt en vraagt Veilig Thuis gegevens aan hulpverleners of instanties die direct betrokken zijn bij de hulpverlening.
 • Veilig Thuis mag gegevens uitwisselen met de klachtencommissie of het tuchtcollege in het geval van een (tucht)klacht of in het kader van juridische procedures.
 • Als een medewerker vindt dat hij alleen door anderen te informeren ernstig nadeel, een strafbaar feit of gevaar voor u, uw kind of een andere betrokkenen kan voorkomen kan de medewerker bijvoorbeeld persoonsgegevens verstrekken aan de politie.
 • Veilig Thuis geeft persoonsgegevens (NAW: naam/adres/woonplaats, BSN en ingezette dienstverlening) door aan gemeenten ter controle van de facturering van ons werk.
Kan ik mijn dossier inzien?

U heeft het recht om uw dossier in te zien, hiervoor moet  u een verzoek indienen. U kunt alleen gegevens inzien over uzelf. De (wettelijk) vertegenwoordiger van een jeugdige cliënt kan daarnaast ook gegevens over deze jeugdige cliënt inzien. Gegevens over andere personen in het dossier kunnen alleen met toestemming van de ander worden ingezien.

Inzien dossier
Wie het dossier van die cliënt mogen  inzien, is per leeftijdscategorie verschillend. Hieronder staat dit kort toegelicht:

Is de cliënt jonger dan 12 jaar?
De cliënt kan in principe niet zijn eigen dossier inzien. Alleen een ouder met gezag of voogd kan dat namens de cliënt doen.

Is de cliënt tussen de 12 en 16 jaar?
Zowel de cliënt als ouder met gezag of voogd kunnen het dossier inzien. De ouder met gezag of voogd heeft hiervoor geen toestemming van de cliënt nodig.

Is de cliënt 16 jaar of ouder?
Alleen de cliënt heeft recht op inzage. Wil de ouder met gezag of voogd inzage in het dossier? Dan is toestemming van de cliënt nodig.

Is de cliënt wilsonbekwaam?
Dan komt het recht op inzage toe aan de ouder met gezag of voogd. Is de cliënt 18 jaar of ouder? Dan komt het recht op inzage toe aan de (wettelijk) vertegenwoordiger van de cliënt.

Inzage, correctie of vernietiging dossier in de provincie Utrecht
Wilt u inzage in uw dossier en stond u tijdens de betrokkenheid van Veilig Thuis ingeschreven in de provincie Utrecht, mail dan een kopie van het ID bewijs en een verzoek tot inzage naar: inzagedossier@samen-veilig.nl. ook als u vragen heeft over uw al ingediende verzoek tot inzage dossier, correctie en vernietiging kunt u ook contact opnemen via dit mailadres.

Let op: naast Veilig Thuis Utrecht maakt ook SAVE Jeugdbescherming onderdeel uit van Samen Veilig Midden-Nederland. Heeft u ook contact gehad met SAVE Jeugdbescherming? En wilt u ook die gegevens inzien? Dan moet u bij Veilig Thuis Utrecht en bij SAVE Jeugdbescherming afzonderlijk een verzoek indienen om het dossier te kunnen inzien.

Inzage, correctie of vernietiging dossier buiten de provincie Utrecht
Als u tijdens de betrokkenheid van Veilig Thuis in een andere provincie stond ingeschreven, kunt u via het landelijke telefoonnummer (0800-2000) contact opnemen met de betreffende vestiging van Veilig Thuis in die provincie om uw verzoek daar in te dienen.

Vernietiging aangevraagd?
U ontvangt een brief  zodra het dossier vernietigd is. Deze brief geldt als vernietigingsbewijs.

 

Wat zijn mijn rechten m.b.t. het verwerken mijn persoonsgegevens?

Naast het recht op inzage van uw gegevens heeft u ook recht op:

 1. Correctie van uw persoonsgegevens als er sprake is van feitelijke onjuistheden.
 2. Verwijdering van uw persoonsgegevens wanneer deze onrechtmatig zijn gebruikt of geen doel meer dienen.
 3. Beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens o.a. als de juistheid van persoonsgegevens wordt betwist (uw persoonsgegevens mogen dan tijdelijk niet verder verwerkt worden).
 4. Verzet tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek vanwege specifieke persoonlijke omstandigheden (de gegevensverwerking wordt stop gezet),
 5. Het verkrijgen van een afschrift van de gegevens die over u zijn opgenomen in uw dossier.
 6. U heeft het recht om een klacht in te dienen als u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met het privacystatement door ons verwerkt zijn.
  U kunt uw klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u van uw rechten gebruik wilt maken, dan kunt u een verzoek indienen bij de medewerker van Veilig Thuis Utrecht.
Indien nodig kijkt de Functionaris Gegevensbescherming mee naar uw verzoek. Uiterlijk binnen vier weken na uw verzoek ontvangt u een reactie.

Hoe lang bewaart Veilig Thuis Utrecht mijn gegevens?

Veilig Thuis is wettelijk verplicht de persoonsgegevens uit uw dossier of het dossier van uw kind ten minste 15 jaar te bewaren, maar niet langer dan 30 jaar na het meerderjarig worden van uw kind.

Hoe zijn mijn persoonsgegevens beveiligd?

Veilig Thuis Utrecht beveiligt uw persoonsgegevens via allerlei technische en organisatorische maatregelen.

Zo is uw dossier beveiligd met een wachtwoordtoegang. Alleen bevoegde medewerkers kunnen bij uw gegevens door in te loggen met persoonlijke inloggegevens.

Ook hebben wij firewalls en virusscanners geïnstalleerd om te voorkomen dat er door buitenstaanders ingebroken kan worden op ons computersysteem of dat ons computersysteem beschadigt raakt door een virus. Wij houden deze technische beveiligingsmaatregelen up-to-date.

Daarnaast hanteren wij gedragsregels voor medewerkers en voeren wij bewustwordingscampagnes om medewerkers op het belang van een goede beveiliging te attenderen.

Heeft u een klacht?

U heeft het recht om een klacht in te dienen als u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met het privacystatement door ons verwerkt zijn.
U kunt uw klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Download hier:

Privacystatement Veilig Thuis Utrecht: zo gaan wij om met uw privacy (AVG) ↓ Download als pdf

Sluit site