Waar ben je naar op zoek?

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Iedereen die toegang heeft tot uw dossier heeft een geheimhoudingsplicht. Ook moeten zij in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dit betekent dat zij niet zomaar met anderen over uw dossier mogen praten en vertrouwelijk omgaan met de informatie uit uw dossier.

De volgende mensen hebben toegang tot uw dossier:

Uitvoering dienstverlening:

  • Medewerkers van Veilig Thuis Utrecht die betrokken zijn bij uw begeleiding hebben toegang tot uw dossier.
  • Ook secretaressen hebben toegang zodat zij bijvoorbeeld post naar u kunnen sturen in opdracht van de medewerker.
  • Leidinggevenden kunnen ook bij uw dossier. Dit is nodig zodat zij kwaliteitscontroles kunnen doen of kunnen bemiddelen bij klachten.
    Soms hebben zij toegang tot dossiers om onderzoek te kunnen doen in het geval van een incident of calamiteit.

Onderzoek & controle:
Daarnaast kunnen ook andere organisaties toegang krijgen tot uw dossier. Het gaat dan om:

  • Hogescholen en universiteiten voor onderzoek naar het werk van Veilig Thuis. Het kan zijn dat uw dossier geselecteerd wordt voor een dergelijk onderzoek.
  • De accountant en een kwaliteitsauditor. Zij voeren financiële en kwaliteitscontroles uit. Daarvoor kunnen zij steekproefsgewijs toegang tot dossiers krijgen.
  • In het geval dat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een onderzoek verricht binnen Veilig Thuis zijn wij verplicht hieraan medewerking te verlenen inclusief het verlenen van toegang tot dossiers.

 

Sluit site