Waar ben je naar op zoek?

Privacy & verwerken van persoonsgegevens

Veilig Thuis Utrecht bewaart gegevens van u en betrokkenen in een dossier. Het dossier bevat privacygevoelige informatie. Dat betekent dat wij verplicht zijn zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Hier leest u daar alles over.

Veilig Thuis staat voor een veilig thuis voor iedereen. Wij hebben de maatschappelijke opdracht om burgers te beschermen door een melding van huiselijk geweld en/of kindermishandeling te onderzoeken. Deze maatschappelijke opdracht is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om deze opdracht goed te kunnen vervullen zijn wij bevoegd om de persoonsgegevens van onze cliënten te verwerken (artikel 5.1.6 lid 1 Wmo).

Wij gebruiken deze gegevens om een goed beeld van uw situatie te krijgen zodat wij u en/of uw gezin goed kunnen begeleiden en dat ook kunnen verantwoorden.

Uw dossier
Veilig Thuis bewaart de persoonsgegevens van u en betrokkenen in een dossier. In het dossier staan persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum en Burgerservicenummer (BSN). Ook staat in het dossier informatie die Veilig Thuis heeft ontvangen of heeft verzameld. Het dossier bevat dus privacygevoelige informatie. Veilig Thuis gaat zorgvuldig om met die gegevens. Medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en uw gegevens zijn niet zomaar op te vragen of in te zien door anderen.

Sluit site