Waar ben je naar op zoek?

Nieuwe kennis en energie tijdens symposium ‘Samen suïcide voorkomen’

Op 20 mei jl. organiseerde Veilig Thuis Utrecht samen met Altrecht, Intermetzo Lindenhorst - Almata, UMC, 113 Zelfmoord Preventie en Lijn5 het symposium ‘Samen suïcide voorkomen’. Een symposium voor professionals, bedoeld om door kennisoverdracht en uitwisseling de samenwerking in suïcidepreventie en -begeleiding te versterken. Met een inspirerend programma en bijna honderdtwintig deelnemende professionals is het symposium in die opzet geslaagd.

Doorbreek de schaamte
Na de aftrap door Marja de Klerk (senior gedragswetenschapper Veilig Thuis en dagvoorzitter), wist Jan van Meerdinkveldboom onder de noemer ‘Suïcidale jongeren laat je niet los’ in zijn inleidende lezing  concreet invulling te geven aan hoe belangrijk het is om in contact te blijven met een suïcidale jongere. Meerdinkveld is ruim 30 jaar werkzaam geweest als kinder- en jeugdpsychiater en is intensief betrokken geweest bij de begeleiding van suïcidale jongeren. In zijn lezing ging hij in op de rol die gedachten en gevoelens van de jongere spelen, hoe daar als professional mee om te gaan en hoe vooral niet: “Blijf in contact. Toon interesse, geef de jongere het gevoel er toe te doen en belast de jongere niet met je zorgen”. Daarnaast adviseerde Meerdinkveld om ouders te betrekken: “Het is letterlijk een kwestie van leven en dood en de kwaliteit van relaties heeft invloed”. Tot slot adviseerde hij de deelnemers:  “Doe het niet alleen. Betrek andere professionals bij de begeleiding”.  

Geen lijstjes
Psychotherapeute Jacquelijne Schraven van Altrecht vertelde een persoonlijk verhaal waaruit haar motivatie en enorme betrokkenheid op het onderwerp bleek. Via het persoonlijke relaas waarbij zij haar eigen jeugd en een aaneenschakeling van casuïstiek betrok deelde zij haar kennis en ervaring. Vervolgens vond er een indrukwekkend gesprek tussen ervaringsdeskundige Carlijn Mol en Jacquelijne plaats. Hieruit wordt duidelijk wat effect sorteert in de begeleiding van suïcidale jongeren: “Werk geen lijstjes af, maar luister. Toon oprechte belangstelling en houd contact. Dat is zo belangrijk”.

Samen sterker
Tijdens het middagprogramma konden de deelnemers verschillende workshops volgen waarbij het professionele handelen centraal stond. Zo was er aandacht voor het effect van nieuwe samenwerkingsinitiatieven, het toepassen van gesprekstechnieken, het al dan niet behandelen in een gesloten setting en het voorkomen van secundaire traumatisering.

Het symposium heeft veel opgeleverd en in beweging gebracht. De deelnemers hebben nieuwe energie en inzichten opgedaan en van en met elkaar geleerd.  Een goede eerste aanzet om met elkaar sterker te staan in het voorkomen van suïcide onder jongeren.

Dit symposium werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Steunfonds Jeugdhulpverlening Midden-Nederland. 

Sluit site