Waar ben je naar op zoek?

Veilig Thuis verbetert werkwijze

Aansluitend aan de verbeterde meldcode hebben de 26 Veilig Thuisorganisaties meer eenduidigheid en een kwaliteitsimpuls gegeven aan de wijze waarop ze hun wettelijke taken uitvoeren. Met deze verbeterde werkwijze draagt Veilig Thuis bij aan het effectiever stoppen van geweld en aan het doorbreken van intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen en huishoudens. Veilig Thuis doet dit in nauwe samenwerking met ketenpartners en met gezinnen of huishoudens. Partnerschap staat hierin centraal.

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de (landelijke) radarfunctie en de periode van monitoring. Daphne Steenvoorden, medewerker Veilig Thuis Utrecht, is nauw betrokken bij de verbeteringen binnen Veilig Thuis Utrecht en vertelt meer:

Daphne: “Waar het op neer komt is dat wij door de verbeterde meldcode meer meldingen gaan krijgen, dat we meer historie over gezinnen en huishoudens kunnen vastleggen in onze systemen en dat we deze gezinnen en huishoudens langer gaan kunnen volgen. Professionals gaan door de verbeterde meldcode afwegingskaders hanteren. Zij wegen af of een situatie van onveiligheid acuut of structureel is. Is dit het geval dan moeten zij dit melden bij Veilig Thuis. Oók als er hulp ingezet gaat worden. De afwegingskaders dragen bij aan één taal voor professionals en Veilig Thuis waardoor gemakkelijker afspraken gemaakt kunnen worden over de aanpak.”

Meer historie
De Veilig Thuis organisaties registreren meldingen in een landelijk Veilig Thuis register. Daphne: “De radarfunctie van Veilig Thuis krijgt invulling doordat professionals vermoedens van ernstige onveiligheid altijd melden. Het houdt ook in dat de 26 Veilig Thuis organisaties informatie uitwisselen van eerdere meldingen over het cliëntsysteem en eerder ingezette hulp. Hierdoor ontstaat een completer beeld van gezinnen en huishoudens. Als het binnen een gezin of huishouden echt niet goed gaat, komt dat eerder naar boven op deze manier. Ook kan er beter afgestemd worden met eerdere hulp.”

Langer volgen
Veilig Thuis monitort de veiligheid nadat er door Veilig Thuis veiligheidsvoorwaarden zijn opgesteld of onderzoek is uitgevoerd. In die situaties volgt Veilig Thuis de veiligheid over een langere periode dan voorheen. Als in de veiligheidsbeoordeling het besluit is genomen dat de casus direct kan worden overgedragen aan het lokale veld of aan lopende hulpverlening dan monitort Veilig Thuis niet. Veilig Thuis kan, zoals nu ook het geval is, de overdrachtspartij advies geven en ondersteunen bij het werken aan veiligheid. Bij nieuwe ontwikkelingen die wijzen op zich herhalende onveiligheid zal altijd de meldcode opnieuw doorlopen worden, wat kan leiden tot een nieuwe melding bij Veilig Thuis.

Daphne: “Nadat wij veiligheidsvoorwaarden hebben gesteld of onderzoek hebben gedaan, dragen wij over aan die ketenpartners. Wat we dan altijd deden en nog steeds blijven doen, is monitoren. Nieuw is dat wij dat nu voor langere tijd gaan doen, tot gemiddeld anderhalf jaar. Daarbij gaan wij, in samenwerking met de ketenpartners, met alle leden van het gezin en huishouden in gesprek over hun veiligheid. We beperken ons niet tot het beantwoorden van de vraag of er hulp is, maar gaan na of veiligheid daadwerkelijk tot stand komt en standhoudt. Pas als dat het geval is, ronden wij af.”

Daphne maakt graag van de gelegenheid gebruik om een oproep te doen aan iedere professional die werkt met de meldcode: “Wees alert op signalen en risicofactoren rondom huiselijk geweld en kindermishandeling. Bespreek zorgen met collega’s en eventueel Veilig Thuis en wees scherp op het zorgvuldig en feitelijk beschrijven wat je ziet. Bespreek in een open sfeer, je observaties met de betrokkenen. Doe dit vanuit je zorg voor de kwetsbare in een situatie. Blijf ook na het doen van de melding betrokken en alert.”

Hier staan factsheets om professionals die werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te helpen bij het signaleren van specifieke vormen van geweld en bij wat te doen wanneer er signalen zijn.

Sluit site