Waar ben je naar op zoek?

Het waarom van de verbeterde meldcode

Uit recent onderzoek van onder andere het Verwey-Jonker instituut blijkt dat in gezinnen die zijn gemeld bij Veilig Thuis veelvuldig geweld plaatsvindt: per gezin gemiddeld 71 geweldsincidenten voorafgaand aan de melding bij Veilig Thuis, per jaar. Dat is dus meer dan één keer per week. In bijna alle gezinnen speelt het geweld al ruim een jaar. Het gaat daarbij om partnergeweld en/of direct geweld tegen kinderen. De gevolgen voor kinderen zijn ernstig. Uit het onderzoek blijkt dat vier op de tien kinderen traumatische klachten heeft. Ze krijgen last van depressiviteit of angstproblemen. Een van de oplossingsrichtingen die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in gang heeft gezet is, naast de verbeterde meldcode, een nadrukkelijkere rol voor Veilig Thuis.

Het doel van de aanpassing van de meldcode is om te zorgen dat slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling zo snel en duurzaam mogelijk in veiligheid komen, door Veilig Thuis op eerder op de hoogte te brengen van de situatie. Aan de hand van de meldcode melden professionals vermoedens van ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling bij Veilig Thuis. Hierdoor komen onveilige situaties eerder in beeld, kan Veilig Thuis informatie uit verschillende meldingen combineren, kan er gezamenlijk worden gekeken naar het inzetten van effectieve hulp en kan Veilig Thuis situaties beter volgen over een langere termijn. Iedere beroepsgroep die werkt met de meldcode heeft een eigen afwegingskader beschreven. Afwegingskaders helpen de professional  door ze houvast te geven bij de afweging of de problematiek zodanig ernstig is dat het doen van een melding noodzakelijk is. Dat is het geval indien het geweld structureel of acuut is. Ook als er geen sprake is van structureel of acuut geweld mag  melden natuurlijk altijd. Bijvoorbeeld als de hulp niet op gang komt.

De verbetering van de meldcode is nadrukkelijk ook een uitnodiging voor alle ketenpartners om meer samen te werken rondom casussen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zo kan complexe problematiek meer integraal worden opgepakt. Dit vraagt om een gedeelde visie en goede samenwerkingsafspraken.

Zowel de verbeterde meldcode als de aangepaste werkwijze Veilig Thuis zijn ingegaan per 1 januari 2019.

Sluit site