Waar ben je naar op zoek?

Veilig Thuis Utrecht nodigt ontevreden ouders uit zich te melden

Veilig Thuis Utrecht nodigt ontevreden ouders, familie of andere betrokkenen uit zich te melden bij deze organisatie die opkomt voor kinderen die te maken hebben met mishandeling of misbruik. Deze oproep doet Veilig Thuis Utrecht nadat een aantal ouders bij RTV Utrecht hun ongenoegen uitten over Veilig Thuis.

Bestuurder Tanno Klijn: “Wij nodigen ouders, familie of andere betrokkenen uit om – als ze niet tevreden zijn over ons werk – zich rechtstreeks bij ons te melden. Op die manier kunnen we met hen bespreken wat er mogelijk niet goed is gegaan of onduidelijk is gebleven bij onze inzet bij het beschermen van kinderen. Mochten mensen dan alsnog de behoefte hebben een klacht in te dienen, dan zullen we ze helpen de juiste wegen en ondersteuning daarvoor te vinden.”

Veilig Thuis Utrecht is het centrale advies- en meldpunt voor iedereen in onze regio die met huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen voor slachtoffers en plegers, ook voor bezorgde omstanders en professionals. Tanno Klijn: “Wij zijn er voor kinderen en volwassenen die hulp nodig hebben. Veilig Thuis geeft niet alleen advies, maar zorgt er samen met ander professionals ook voor dat samen met het gezin veiligheid wordt hersteld.” In 2016 heeft Veilig Thuis Utrecht 5.608 adviezen gegeven over en 6.981 meldingen ontvangen van kindermishandeling of huiselijk geweld in de provincie Utrecht.

Impact
Veilig Thuis is wettelijk bevoegd om te onderzoeken of er al dan niet sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Tanno Klijn: “Wij realiseren ons heel goed dat de impact van een onderzoek groot is. Ik wil graag benadrukken het ernstig en bedroevend te vinden als ouders of kinderen aangeven blijvend last hebben van een interventie door Veilig Thuis. Onze werkwijze is er juist op gericht dat te voorkomen: onder andere door kritisch te zijn bij welke meldingen Veilig Thuis een onderzoek start. Slechts tien procent van alle meldingen leidt tot een daadwerkelijk onderzoek door Veilig Thuis.”

Als het komt tot onderzoek dan worden besluiten altijd gezamenlijk genomen in een team waarin ook gedragswetenschappers zitten. Bij onderzoeken met bijvoorbeeld een medische component zijn ook altijd vertrouwensartsen betrokken. Door in het contact met de gezinsleden zoveel mogelijk te focussen op veiligheid van kinderen in plaats van op de beschuldiging van ouders, wordt in veruit de meeste gevallen bereikt dat ouders actief meewerken aan het verbeteren van de situatie van hun kind.

Veilig opgroeien
Tanno Klijn: “Wij vinden het allerbelangrijkst dat kinderen veilig kunnen opgroeien in Utrecht. Daarom willen wij juist in gesprek met een gezin blijven over de zorgen die er zijn gemeld over een kind. We gaan zo veel mogelijk samen op zoek naar het vinden van oplossingen. Daar hoort ook bij dat we goed toelichten welke we stappen we nemen. Soms komt het voor dat mensen daarmee oneens zijn en blijven. Daarom deze uitnodiging zich bij ons te melden. We willen graag met ouders, familie of andere betrokkenen in gesprek waarom we de stappen hebben genomen die zijn genomen. Komen we er dan alsnog niet uit, dan zullen we hen verder helpen om de juiste weg te vinden om een klacht in te dienen. Daarvoor hebben we onder meer een onafhankelijke klachtencommissie die met een vertrouwenspersoon ouders, familie of andere betrokkenen ook kan bijstaan in hun klacht.”

Mensen kunnen in contact komen met Veilig Thuis Utrecht via: veiligthuis@samen-veilig.nl, bellen kan ook: 030 2761176.

Sluit site